Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại vuanhaxinh.com

Tại vuanhaxinh.com chúng tôi không thu thập các thông các thông tin người dùng. Các thông tin được thu thập do các trình duyệt internet thu thập như cookie không nằm trong chính sách bảo mật thuộc vuanhaxinh.com

Các thông tin về comment, bình luận và các thông tin mà quý khách hàng đã gửi email về chúng tôi tại hotro@diaocsg.vn thuộc thông tin nhằm chăm sóc dịch vụ khách hàng. Các thông tin này chúng tôi không cung cấp cho bất kỳ bên nào theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các thông tin của khách hàng chỉ nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn chỉ dành cho nội bộ Vuanhaxinh.com.

Vuanhaxinh.com dùng chuẩn bảo mật trình duyệt https (Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet). Do đó, khách hàng yên tâm khi truy cập tại nền tảng vuanhaxinh.com của chúng tôi.