Nhà thờ Hồi Giáo THE RURAL LANTERN ở Bangladesh

Site area (sqm): 477 sqm

Entry plaza: 95 sqm

Main Prayer Hall: 177 sqm

Landscape area: 200 sqm

Temporary Ablution space: 5 sqm

Một công trình kiến trúc đẹp.

Nhà thờ Hồi Giáo THE RURAL LANTERN